Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kihnu Vallavalitsus teatab, et korraldab 24. oktoobrist kuni 21. novembrini 2022 Rock City detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu  28. novembril kell 16:00 Kihnu rahvamajas volikogu saalis.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda Kihnu Vallavalitsuses ruum nr 103 või vallavalitsuse kodulehel https://kihnu.ee/detailplaneeringud#Rock%20City%20detailplaneering

Arvamused ja ettepanekud kavandatud eskiislahenduse kohta esitada hiljemalt 21.novembriks 2022 e-kirja teel info@kihnu.ee või kirjalikult Kihnu Vallavalitsusele.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 65% ärimaa ja 35% elamumaa sihtotstarbega Rock City kinnistu ehitusmahtude suurendamine ning olemasolevale peamajale, kahele majutushoonele ning elamule täiendavate hoonestusalade kavandamine. Lisaks hoonestusaladele määratakse detailplaneeringuga lahendused parkimisele ja tehnorajatistele. Planeeringuga määratakse hoonestusalade ehitusõigus, arhitektuursed nõuded ning tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse põhimõtted. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritavate hoonestusalade ja juurdepääsuteede osas ja seega ka  kehtiva Kihnu valla 1995. a üldplaneeringu muutmiseks.