Stipendiumikonkurss

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja stipendiumikonkursi, eesmärgiga toetada koolinoorte õppe- ja teadustööd ning loomingulist ja sporditegevust. 
 
Kandideerida saavad kõik gümnaasiumiastme ja kutseõppeasutuse päevase õppe õpilased, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Kihnu vald.
 
Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot ja see makstakse välja ühes osas. Stipendiumi täpne suurus sõltub taotluses märgitud põhjendatud kuludest.
 
Taotleja peab esitama põhjendatud taotluse, milleks stipendiumit kavandatakse kasutada ja 
esitatud taotluses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1. taotleja nimi, isikukood, elukoht ja sidevahendite andmed (telefon, e-posti aadress);
  2. stipendiumi kasutamise täpsem kirjeldus (näiteks  õppe- ja teadustöö ning loomingulise ja sporditegevuse kirjeldus jne);
  3. taotluse esitamise kuupäev;
  4. taotleja või taotleja seadusliku esindaja allkiri.
 
Taotlus stipendiumi saamiseks esitada Kihnu Vallavalitsusele hiljemalt 24. novembriks 2022 kell 17:00
 
Stipendiumi saajaga sõlmitakse stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise leping