KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus
 
Toetuste maksmist ja määramist Kihnu vallas reguleerib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord".