Ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumine

Kihnu vallas elavate hoolekandeteenust vajavate isikute hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldusteenuse (edaspidi hooldusteenuse) osalist finantseerimist reguleerib Kihnu valla eelarvest. Kord ei reguleeri hoolekandeteenuse finantseerimist, kui hoolekandeteenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustuslane on võimeline teenuse eest ise täies mahus tasuma või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele). Isik esitab toetuse saamiseks avalduse

Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.