« Tagasi

Raplamaa ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu algatamine

Uus planeering seab Pärnu ja Rapla maavarade kaevandamisele piirid ja tingimused
Alan Rood,
Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik
 
Valitsus on algatanud Raplamaa ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu, millega pannakse paika pikaajalisem plaan maakondades leiduvate maavarade säästlikuks ja vajaduspõhiseks kasutuselevõtuks. 
 
Me kõik teame, kui oluline on keskkond, samas tuleb meil endile kindlustada ehituseks ja teede rajamiseks materjal. Siin on vajalik tasakaalustatud lahendus, mis arvestab ühtviisi nii keskkonnale avalduvate kui sotsiaalmajanduslike mõjudega. Just sellist võimalust pakub algatatud teemaplaneering – leida kompromiss looduskaitsepiirangute,  kaevandamisvõimaluste ja kohalike inimeste huvide vahel Rapla- ja Pärnumaal.
 
Maavarade kasutus keskkonda hoides
 
Hetkel on mõlemas piirkonnas käimas maakonnaplaneeringu koostamine, mille üheks ülesandeks ka maardlatele ja kaevandamisaladele kasutustingimuste seadmine. Algatatud maavarade teemaplaneering määratlebki ära nii olemasolevad kui tulevikus olulised karjäärid ning lahendus töötatakse välja koostöös kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja inimestega, et ennetada konflikte maardlate, rohevõrgustiku, asustuse, väärtuslike maastike ja põllumajandusmaade omavahelisel kattumisel. 
 
Seega, planeeringut on vaja, et keskkond oleks kaitstud ja maavaradega varustatus tagatud. Ühelt poolt suunab riik ressursside ratsionaalset ning säästlikku kasutamist oma huvide realiseerimiseks, teisalt võimaldab planeerimine vähendada olulisi negatiivseid keskkonna-, sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid. Planeeringu koostamise käigus hinnatakse selle elluviimisega kaasnevaid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid, looduskeskkonnale ja inimeste tervisele avalduvaid mõjusid ning vajadusel tehakse ettepanekud kaitsealade ning kaitsealuste objektide kasutamistingimustele. 
 
 
 
 
Puudutab 11 omavalitsust
 
Teemaplaneeringu ala on kokku 8384 km2 ning see hõlmab mõlemat maakonda koguulatuses. Planeeringualasse jäävad Rapla, Märjamaa, Kohila, Kehtna, Tori, Saarde, Põhja-Pärnumaa, Lääneranna, Kihnu ja Häädemeeste vallad ning Pärnu linn.
 
Samasugune maakonnaplaneeringu teemaplaneering on koostamisel Harju maakonnas ning on kavas algatada järgnevatel aastatel ka teistes Eesti maakondades. 
 
Kõik on oodatud kaasa rääkima
 
Teemaplaneeringu valmimine võtab aega ning selle kokkupanek toimub pikkamööda kaasates kõiki osapooli ja huvigruppe. 
 
Planeerimisprotsess on avalik, igaühel on õigus selles osaleda ning soovi korral ettepanekuid esitada. Materjalid pannakse tutvumiseks välja ning korraldatakse avalikud arutelud, kuhu huvilised on oodatud osalema. Avalikkust kaasatakse üldjuhul protsessi planeerimisseaduses sätestatud üldiste teadete kaudu. 
 
Kõigil, kel soov teateid saada isiklikult, palume edastada oma kontaktandmed (nimi, posti või e-posti aadress, organisatsiooni esindamisel selle nimi) e-postile alan.rood@fin.ee, tel 715 5805.
 
„Rapla maakonnaplaneeringu 2030+" ja „Pärnu maakonna planeeringu" maavarade teemaplaneeringut ja selle keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium, kelle kodulehelt saab värskeimat infot.
 
Planeeringuala kaart