« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet teatab, et Kihnu Majanduse Osaühing (registrikood: 11187384) (aadress Rahvamaja, Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond) poolt esitatud keskkonnaloa taotlus nr T-KL/1004028-4 on menetlusse võetud. Ettevõte taotleb keskkonnaluba vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 tavajäätmete taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks ümberpakkimiseks – R12y, bioloogiliseks töötluseks – R12o ning ladustamiseks – R13), vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3 ohtlike jäätmete taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks ümberpakkimiseks – R12y ja ladustamiseks – R13) ja vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 4 metallijäätmete taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks ümberpakkimiseks – R12y ja ladustamiseks – R13) ning jäätmete kogumiseks aadressil Karja, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnu maakond (katastriüksuse tunnus 30301:001:0733).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.