Hajaasustuse programm 2023. aastal

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks on 1. veebruar 2023. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 3. aprill 2023. 
 
Eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 
Programmi tingimused:
  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.
  • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

 

  Valdkondade prioriteetsus Kihnu vallas
  (1) Kanalisatsioonisüsteemid;
  (2) Veevarustussüsteemid;
  (3) Juurdepääsuteed;
  (4) Autonoomsed elektrisüsteemid.
 
 
 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad allpool toodud lingilt: