Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt 17.10.2022 esitatud Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 17.10.2022 nr DM-121848-1 alla, edaspidi uuringuluba).

 

Liivi lahe uuringuruumi teenindusala paikneb sisemeres, Häädemeeste valla ja Kihnu valla haldusterritooriumil. Uuringuruumi teenindusala koosneb kahest lahustükist. Uuringuruumi teenindusala pindala on 1760,73 ha. Põhjapoolse lahustüki pindala on 1278,98ha ja lõunapoolse lahustüki pindala on 481,75. Mere sügavus on uuringuruumi teenindusalal 8 m kuni 20 m. Tööde eesmärk on leida kaevandamisväärne liiva ja/või kruusa ja/või veeristiku lasund. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 112 puurauku sügavusega kuni 5 m. Muud sihtotstarbelised tööd: granulomeetriline analüüs. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp. Uuringuluba taotletakse kuni 5 aastaks.

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele. Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustas Keskkonnaamet 04.11.2022 teate geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee), teadaande number on 1996468. Geoloogilise uuringu loa taotluse osas tehtava otsuse eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõu geoloogilise uuringu loa taotlejale ja vastavat soovi avaldanud isikutele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.

Geoloogilise uuringu loa taotlus on digitaalselt kättesaadav aadressil https://kotkas.envir.ee/ valides alajaotuse keskkonnaload -> keskkonnalubade taotlused ja menetlused -> menetluse nr M-121848.