Õppenõukogu

 

Õppeaasta 2022/2023 õppenõukogu koosolekud toimuvad:

1. 25. august 

 

Seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja juhtimisega õppenõukogu:

 • otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise;
 • otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane;
 • otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument;
 • otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava;
 • otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;
 • otsustab õpilaste tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
 • õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 • avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
 • nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
 • kooskõlastab kooliraamatukogu kogude komplekteerimise teavikutega;
 • arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
 • osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 • otsustab õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotluse;
 • arutab õpilasega tema käitumist;
 • otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise;
 • arutab läbi ja avaldab arvamust kooli arengukava ja kooli õppekava ning nende muudatuste kohta;
 • kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks;
 • arutab läbi sise- ja välishindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks.

Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

 

 

 

Õppetöö lingid