Puudega inimese toetus

(1) Puudega inimese toetus on puudega inimese toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus.


(2) Puudega inimese toetust makstakse raske ja sügava puudega isikule:

  • kellele on perekonnaseaduse alusel määratud eestkostja;
  • kellel on ülalpidamiskohustuseta hooldaja.


(3) Puudega inimese toetuse suurus on raske ja sügava puudega isikule 40 eurot kuus;


(4) Ülalpidamiskohustuse mõiste tõlgendamisel lähtutakse perekonnaseadusest


(5) Puudega inimese toetust ei maksta isikutele, kes viibivad sotsiaalteenusel.


(6) Esmakordselt taotluse esitamisel esitab isik ise või eestkostja sotsiaalametnikule:

  • avalduse;
  • kohtuotsuse eestkostjaks määramise kohta;
  • arstliku ekspertiisi otsuse puude raskusastme määramise kohta;


(7) Igakuiselt uut taotlust ei esitata.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Taotlus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.