Tugimeetmed

Kihnu Koolis rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt igal õppijal on õigus saada oma võimete ja vajaduste kohast õpet oma kodukohas. Kihnu Kool panustab õpikeskkonna, ruumide, sisustuse ning  õppe- ja abivahendite parendamisse nii, et iga laps saab oma vajaduste ja võimete kohast kvaliteetset haridust olenemata hariduslikust erivajadusest, soost, rahvusest, sotsiaalsest ja majanduslikust taustast.

Kui õpilasel ilmneb toe vajadus (õpiraskused, käitumismured, enesejuhtimise oskus), teavitatakse sellest vanemat. Õpetajad ja koolis töötav haridusliku erivajadustega õppijate õppe koordineerija (HEVKO) hindavad õpilase õpihuvi ja motivatsiooni, õpioskusi, õpilase tugevaid ja nõrku külgi erinevates õppeainetes ja sotsiaalsetes oskustes ja käitumist koolis. Vajadusel tehakse koostööd teiste valdkondade spetsialistidega (psühholoog, logopeed jne) ning soovitatakse täiendavaid uuringuid. Toe pakkumise eesmärk on pakkuda kõigile lastele nende vajaduste ja võimete kohast haridust nii, et kõigil säiliks koolirõõm :-) 

Kui õpilasel on pikemaajalisest puudumisest või muudest põhjustest tingitud ajutised õpiraskused; kirjutamis- või lugemisraskused; probleemid, mis on tingitud sotsiaalmajanduslikest põhjustest, tervislikust seisundist või psüühilistest traumadest jne, saab ta üldist tuge – täiendavat individuaalset juhendamist õpetaja poolt,  vajadusel õpiabitunde individuaalselt või rühmas.

Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õpilase arengu seisukohalt soovitud tulemusi, siis on võimalik koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel rakendada õpilasele tõhustatud või erituge. Tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks tuleb pöörduda Rajaleidja keskuse poole ja saada asjakohane soovitus (suunised, kuidas ja millist tuge täpsemalt rakendada).

HEVKO:

  • Korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega.

  • Juhendab ja nõustab õpetajaid ja koolipersonali tuge vajavate õpilaste toetamisel ning õppe korraldamisel.

  • Tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava õpilase dokumentatsiooni järjepideva järgimise ning täiendamise.

  • Korraldab koostööd tugiteenuste osutajatega.

  • Kutsub kokku, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli.

  • Hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral koolidirektorile edasisteks tegevusteks.

  • Juhendab ja jälgib konfidentsiaalse info kasutamist ja hoidmist haridusasutuses.

  • Vajaduse ilmnedes loob HEVKO võrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb koolivälises võrgustikutöös.

Kihnu Kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus

Õppetöö lingid