Asjaajamine

1. juulist 2015  muutus ettevõtte registreerimise ja tegevusloa taotlemise kord.
1.juulil 2015 aastal jõustunud majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsÜS) puudutab kõiki ettevõtjaid, sest tõi kaasa muudatusi ettevõtete majandustegevuse registreerimise ja tegevuslubade taotlemise ning väljastamise korras.
 
Erinevalt senisest korrast, kus ettevõtjad pidid registreerima end majandustegevuse registris vaid teatavatel tegevusaladel tegutsedes, peavad uue seadustiku kohaselt kas registreerima või loa taotlema kõik ettevõtjad.
 
Majandustegevus on edaspidi jaotatud kaheks.
Peamiseks etttevõtjaid puudutavaks muutuseks on asjaolu, et 1.juulist 2014 jaotatakse majandustegevus kaheks:
 
Teatamiskohustusega majandustegevus:
  • selline majandustegevus, mille puhul ei ole vaja vastavast ametkonnast tegevusluba taotleda, vajalik on vaid majandustegevuse teate esitamine registrile;
  • erinevalt senisest majandustegevuse registri ( MTR) registreeringust ei pea uue seaduse kohast majandustegevuse teadet regulaarselt uuendama, piisab ühekordsest teate esitamisest majandustegevuse alustamisel;
  • paljud senised tegevusvaldkonnad, mis praegu vajavad MTR registreeringut tegevuse alustamise eeldusena, muutuvad teatamiskohustusega tegevusteks MsÜS mõttes(nt. alkholi-ja tubakatoodete müük, reisi-ja majutusteenuse osutamine, toidu tootmine, töötlemine ja turustamine jms.)
Loakohustusega majandustegevus:
  • loakohustusega majandustegevuse puhul on tegevuse alustamise eeldusena vajalik tegevusluba ning ilma selleta ei ole lubatud vastavat majandustegevust alustada;
  • uue seaduse kohaselt on tegevusload üldjuhul tähtajatud ning hetkel kehtivad tähtajalised tegevusload, mis uue seaduse kohaselt peaksid olema tähtajatud, muutuvadki uue seaduse jõustumisel tähtajatuteks.
Ettevõtjatel on oluline teada, et vastavalt uue seaduse üleminekusätetele muutuvad seni majandustegevuse registri seaduse alusel registreeritud ettevõtjad uue seaduse jõustumisel teatamis-või loakohustusega tegevusalal tegutsevateks ettevõtjateks.