Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on majapidamine, millele toetust taotletakse. Alaline elukoht on elukoht, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast. Kodust eemal õppivate õpilaste ja üliõpilaste puhul loetakse alaliseks elukohaks nende leibkonna aadress;

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele toetust taotletakse;

  • taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlgu, välja arvatud juhul, kui need on ajatatud.

Projektis võib olla ka kaastaotlejaid, kellele kehtivad samad nõuded, mis taotlejale.

Kihnu vallas saab toetust taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.