Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019

Eesmärk

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Kihnu Vallavalitsusele.

 

Kihnu Vallavolikogu 19.12.2018.a määruse nr 24 „Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine, eelistatud sihtrühmade ja valdkondade prioriteetsuse kinnitamine" alusel on eelistatud sihtrühmadeks lastega pered, vanaduspensionärid, puudega isikud ja toimetulekutoetuse saajad.

Valdkondade prioriteetsus:

 1. veevarustussüsteemid
 2. kanalisatsioonisüsteemid
 3. juurdepääsuteed
 4. autonoomsed elektrisüsteemid

Taotlusvormid ja muud vajalikud abimaterjalid leitavad lingilt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

Küsimuste tekkimisel pöörduda Kihnu Vallavalitsuse keskkonnanõunik Kaido Selbergi  poole kas meiliaadessil kaido.selberg@kihnu.ee või telefonil 59125115.

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST 2019 RAHASTATUD PROJEKTID

 • Taotleja: Maimu Laos 
  • Projekti nimetus: Juhani kinnistule veesüsteemi paigaldamine; 
  • Toetuse  summa: 683,40 € (kuussada kaheksakümmend kolm eurot ja 40 senti);
 • Taotleja: Maimu Laos
  • Projekti nimetus: Juhani kinnistule septiku ja imbväljaku paigaldamine; 
  • Toetuse  summa: 1933,62  € (üks tuhat üheksasada kolmkümmend kolm eurot ja 62 senti);
 • Taotleja Ellen Vahkel
  • Projekti nimetus: Silla kinnistule Rootsikülla kanalisatsioonisüsteemi rajamine; 
  • oetuse  summa: 2114,52 € (kaks tuhat ükssada neliteist eurot ja 52 senti);
 • Taotleja Erich Köster; kaastaotleja Ille Palu
  • Projekti nimetus: Kiusu ja Lumiste kinnistu veesüsteemi rajamine; 
  • Toetuse  summa: 8134,47 € (kaheksa tuhat ükssada kolmkümmend neli eurot ja 47  senti);
 • Taotleja Teele Leas, kaastaotlejad Stiina Sepp, Reene Leas, Helle Treimuth; 
  • Projekti nimetus: Puurkaevu ja veetrassi rajamine. 
  • Toetuse  summa: 13523,28 € (kolmteist tuhat viissada kakskümmend kolm  eurot ja 28  senti);
 • Taotleja Maie Aav; 
  • Projekti nimetus: Noodi Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa kanalisatsioonisüsteem; 
  • Toetuse  summa: 2693,40 € (kaks tuhat kuussada üheksakümmend kolm eurot ja 40 senti);
 • Taotleja Kaido Käär; 
  • Projekti nimetus: Tanili kinnistule veesüsteemi ehitamine; 
  • Toetuse  summa: 5189,82 € (viis tuhat ükssada  eurot ja 82 senti);