HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2021 AVATUD

 

PROGRAMMI TULEMUSED

 

Alates 01. veebruarist kuni 01. aprillini 2021.a on võimalik esitada taotlusi hajaasustuse programmist toetuse taotlemiseks.

Taotlus tuleb esitada taotlusvormil paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult Kihnu Vallavalitsusele k

Toetuse suurus on majapidamise kohta 6500 eurot ja taotleja saab olla füüsiline isik. Taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2015–2019 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi ja iga toetatava valdkonna kohta saab toetust taotleda viieaastase perioodi kohta ühel korral.

 

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/411112020043 

 

Kontaktisik Kihnu Vallavalitsuse Keskkonnanõunik: Kaido Selberg 

E-post: kaido.selberg@kihnu.ee

Telefon: 5912 5115