Ühekordne toetus

(1) Vallavalitsus võib maksta ühekordseid toetusi raskustes olevate leibkondade hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks:

  • tekkinud materiaalse kahju osaliseks katmiseks tule- ja loodusõnnetuse puhul;
  • tehniliste abivahendite muretsemisel;
  • isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse sotsiaalsete riskide (töötus, haigus, töövõimetus, vanadus, toitja kaotus, laste kasvatamine, kuriteoohvriks langemine, õnnetusjuhtum, erivajadus), elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu;
  • eesmärgiga toetada erivajadustega inimeste arengut ning rehabilitatsiooni;
  • kindlustamata isikute ravitoetuseks (määratakse perearsti saatekirja alusel ja makstakse hiljem esitatud arve alusel);
  • kütte ostmiseks (aluseks kulutuste tegemist tõestav dokument). Kütte ostmiseks ei määrata toetust kui perel või üksikisikul on metsamaad.
  • muudel juhtudel otsustab toetuse andmise vallavalitsus

(2) Ühekordset toetust makstakse eesmärgiga tagamaks taotleja või tema leibkonna võimalikult iseseisev toimetulek ja hoidmaks ära abituse süvenemist.

(3) Ühekordse toetuse määramisel võetakse arvesse leibkonna kõikide liikmete sissetulekuid.


Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.