Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Vallavanem Egon Vohu allkirjastas 02. veebruari 2022 korralduse nr 20 „Hajaasustuse programmi raames kasutamata jäänud vahendite tagastamine" ja 06. jaanuari 2022 korralduse nr 1 „Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine". Kohaldamata jäeti toimingupiirang KVS § 11 lõike 3 punkti 6 alusel, st kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid.

 

Vallasekretär Heldy Põlluste vallavalitsuse korraldustele kaasallkirja andmisel, mis puudutavad temaga seotud Kihnu Majanduse Osaühingu ja Kihnu Põllumajanduse Osaühinguga seotud akte Põhjendus: Vallasekretäri tööülesandeks on anda kaasallkiri valitsuse määrustele ja korraldustele (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 4 punkt 2). Tegu on organi otsusega- ta ei oma võimalust määrata selle asjaolusid, samuti ei ole ametiisiku asendamine võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu ning vallavalitsus tagab oma töö korraldamise (korruptsioonivastane seadus § 11 lõige 3 punktid 4, 5, 6 ja 7).

 

Vallavanem Ingvar Saare allkirjastas korralduse „Hajaasustuse programmi 2021. taotlusvooru taotluste rahuldamine". Toimingupiirang jäeti kohaldamata KVS § 11 lõike 3 punkti 6 alusel, st kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid.

1 veebruarist 01. aprillini avatud olnud hajaasustuse programmi esitasid Kihnu valla elanikud 25 taotlust, sh esitas 2 taotlust - „Palmi, Tälle, Mäe ja Tällemäe veetorustik" ning „Tälle omapuhasti rajamine" vallavanema isa Mihkel Saare.

Taotlusi hindas viieliikmeline komisjon ja positiivse hinde, 2,5 hindepunkti, said kõik esitatud taotlused. Komisjoni koosseis kinnitatakse ja toetuse maksmise korraldus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

Programmi esitatud 25 taotluse maht oli 45 000 eurot, Kihnu vald panustas samas mahus ja riigipoolne toetus Kihnu vallale oli 43 241 eurot. Kõik taotlused rahuldati. 

 

Huvide konflikti kohta saab rohkem lugeda www.korruptsioon.ee