Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

  • Vallasekretär Heldy Põlluste kaasallkirjastas Kihnu Vallavalitsuse 02. mai 2024 korralduse nr 45 „Projekteerimistingimuste väljastamine". Korraldusega väljastati projekteerimise tingimused Heldy Põllustele kuuluvale Kaalu kinnistule. Toimingupiirangu kohaldamata jätmise alus: Toimingupiirangut ei kohaldata, kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu (KVS § 11 lg 3 punkt 4).

 

  • Egon Vohu allkirjastas vallavalitsuse 01. detsembri 2023 korralduse nr 167 „Valitsuseraldise määramine".

Korraldusega eraldati MTÜ Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kihnu Nikolaose Kogudusele 3510 (kolm tuhat viissada kümme) eurot infrapuna soojuskiirguri soetamiseks.

Vallavanem on nimetatud MTÜ üks viiest juhatuse liikmest, seega on ta korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 7 lõike 1 punkti 3 kohaselt seotud isik ning KVS § 3 lõike 2 punkti 1 kohaselt peab ametiisik seaduses sätestatud juhul ja tingimustel pidama kinni tegevus- ja toimingupiirangutest.

KVS § 11 lõike 1 punkti 1 kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes, kuid sama seaduse § 11 lõike 3 alapunkti 6 kohaselt jäetakse toimingupiirang kohaldamata, kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid.

Kiriku toetamine on kinnitatud vallavolikogu poolt vastu võetud 2023. aasta eelarves ja kirjeldatud eelarve seletuskirjas. Samuti on kiriku toetamine aastatel 2023-2025 toodud volikogu poolt kinnitatud valla arengukava tegevuskavas. Seega on tegu rutiinse otsusega, mille asjaolud on vallavolikogu ette andnud. Vallavanem ei osalenud päevakorrapunkti arutelul ega hääletamisel.

 

  • Vallavanem Egon Vohu allkirjastas 02. veebruari 2022 korralduse nr 20 „Hajaasustuse programmi raames kasutamata jäänud vahendite tagastamine" ja 06. jaanuari 2022 korralduse nr 1 „Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine". Kohaldamata jäeti toimingupiirang KVS § 11 lõike 3 punkti 6 alusel, st kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid.
 
 
  • Vallasekretär Heldy Põlluste vallavalitsuse korraldustele kaasallkirja andmisel, mis puudutavad temaga seotud Kihnu Majanduse Osaühingu ja Kihnu Põllumajanduse Osaühinguga seotud akte Põhjendus: Vallasekretäri tööülesandeks on anda kaasallkiri valitsuse määrustele ja korraldustele (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 4 punkt 2). Tegu on organi otsusega- ta ei oma võimalust määrata selle asjaolusid, samuti ei ole ametiisiku asendamine võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu ning vallavalitsus tagab oma töö korraldamise (korruptsioonivastane seadus § 11 lõige 3 punktid 4, 5, 6 ja 7).

 

  • Vallavanem Ingvar Saare allkirjastas korralduse „Hajaasustuse programmi 2021. taotlusvooru taotluste rahuldamine". Toimingupiirang jäeti kohaldamata KVS § 11 lõike 3 punkti 6 alusel, st kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid.

1 veebruarist 01. aprillini avatud olnud hajaasustuse programmi esitasid Kihnu valla elanikud 25 taotlust, sh esitas 2 taotlust - „Palmi, Tälle, Mäe ja Tällemäe veetorustik" ning „Tälle omapuhasti rajamine" vallavanema isa Mihkel Saare.

Taotlusi hindas viieliikmeline komisjon ja positiivse hinde, 2,5 hindepunkti, said kõik esitatud taotlused. Komisjoni koosseis kinnitatakse ja toetuse maksmise korraldus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

Programmi esitatud 25 taotluse maht oli 45 000 eurot, Kihnu vald panustas samas mahus ja riigipoolne toetus Kihnu vallale oli 43 241 eurot. Kõik taotlused rahuldati. 

 

Huvide konflikti kohta saab rohkem lugeda www.korruptsioon.ee