Dokumendid

Põhikooli riikliku õppekava lisad

 

KIHNU KOOLI VASTUVÕTT

Kihnu Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

KINNITATUD Kihnu Kooli direktori käskkirjaga nr.2-14/4, 11. juuni 2018

 

§ 1. Üldsätted                                           

(1) Kihnu Kooli (edaspidi kooli) õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.

(2) Vastuvõtu info on avalikustatud kooli veebilehel koos vastuvõtu tingimuste ja korraga.

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see on elukohajärgne kool.

(2) Vabade kohtade olemasolul võib kool vastu võtta isikuid, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool.

(3) Ühest koolist teise üleminekul vestleb direktor enne otsuse tegemist õpilasega ja tema vanemaga.

(4) Kooli nimekirja arvatud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.

§ 3. Kooli vastuvõtmise taotluse esitamine

(1) Vastuvõtu avaldusi koos nõutud dokumentidega saab esitada kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00 – 15.00.

(2) 1. klassi vastuvõtmiseks tuleb avaldus kooli esitada üldjuhul hiljemalt 25. augustiks.

(3) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem avalduse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitunnistus, ID –kaart) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) õpilase seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

4) õpilase foto õpilaspiletile;

5) lasteaiast antud koolivalmiduse kaart.

(4) Ühest koolist teise üleminekul tuleb avaldusele lisaks lõikes 3 punktides 1- 4 nõutud dokumentidele lisada:

1) eelmisest koolist ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

2) eelmisest koolist direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus jooksva aasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

3) eelmisest koolist direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud  klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi keskel.

(5) Digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse korral ei pea õpilase vanem avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

§ 4 Kooli vastuvõtu otsustamine ja otsusest teavitamine

(1) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor.

(2) Õpilast tema vanemat teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest koheselt pärast avalduse esitamist.

(3) Õpilast ja tema vanemat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest kahe tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist ja vestluse läbiviimist.