Detailplaneeringud

KOOSTAMISEL

KEHTESTATUD

MUUD

 

ÕMBLUSE DETAILPLANEERING

 • Õmbluse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu, planeeringu materjal:
 • Kihnu Vallavalitsuse 10. aprilli 2018 korralduse nr 22 ‚‚Õmbluse detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine "Lisa ‚‚Lähteseisukohad Õmbluse katastriürksuse ja lähiala detailplaneeringule" muutmine - SIIN
 • Maanteeameti seisukoht Õmbluse detailplaneeringu lähteseisukohtade osas - SIIN
 • Terviseameti seisukoht Õmbluse detailplaneeringu lähteseisukohtade osas - SIIN
 • Keskkonnaameti seisukoht Õmbluse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta - SIIN
 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 13 "Õmbluse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine" - SIIN

tagasi üles ^

 

ROCK CITY DETAILPLANEERING

tagasi üles ^

 

SILVERI DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 22 "Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" - SIIN
 • Kihnu vallavalitsuse otsus nr 44 "Detailplaneeringu vastuvõtmine" - SIIN
 • Planeering - SIIN
 • Kooskõlastused
 • Lemsi külas Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine - SIIN
  • Kihnu vald, Lemsi külas, Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu seletuskiri 28.01.2019 - SIIN
  • Kihnu vald, Lemsi külas, Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu tugijoonis 29.08.2018 - SIIN
  • Kihnu vald, Lemsi külas, Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu põhijoonis 24.01.2019 - SIIN
  • Kihnu vald, Lemsi külas, Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu illustreeriv materjal 29.08.2018 - SIIN

tagasi üles ^

 

LEMSI KÜLA SADAMA PIIRKONNA JA VANAKIRIKUMÄE DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 25 "Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" - SIIN
 • Seletuskiri - SIIN
 • Põhijoonis - SIIN
 • Kontaktvöönd - SIIN
 • Tugiplaan - SIIN
 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 12 "Lemsi küla sadamapiirkonna ja Vanakirikumäe detailplaneering ning detailplaneeringu eluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlemise lõpetamine" - SIIN

tagasi üles ^

 

SIGATSUARU DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 21 "Sigatsuaru detailplaneeringu kehtestamine" - SIIN
 • Planeeringu seletuskiri - SIIN
 • Detailplaneeringu joonis 1 - SIIN
 • Detailplaneeringu joonis 2 - SIIN
 • Detailplaneeringu joonis 3 - SIIN

tagasi üles ^

 

UUE-TAPPU MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu 06.02.2014 otsus nr 2 "Uue-Tappu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" - SIIN
 • Planeeringu seletuskiri - SIIN
 • Joonis 1 - SIIN
 • Joonis 2 - SIIN
 • Joonis 3 - SIIN
 • Joonis 4 - SIIN

tagasi üles ^

 

KIHNU JÄÄTMEJAAMA DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 12 "Detailplaneeringu kehtestamine" - SIIN

tagasi üles ^

 

BETI, SILVERI JA HIIEMÄE KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 30 "Detailplaneeringu kehtestamine" - SIIN

tagasi üles ^

 

TOLLI KINNISTU DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu määrus nr 13 "Tolli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" - SIIN
 • Seletuskiri - SIIN
 • Koondplaan - SIIN

tagasi üles ^

 

LINAKÜLA KÄMPINGU JA ÜMBRUSE DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu määrus nr 14 "Detailplaneering kehtestamine" - SIIN
 • Seletuskiri - SIIN
 • Tugiplaan - SIIN
 • Kruntimise plaan - SIIN
 • Põhiplaan - SIIN
 • Insenerivõrkude plaan - SIIN

tagasi üles ^

 

NOODIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 40 "Noodimäe kinnistu detailplaneering kehtestamine" - SIIN

tagasi üles ^

 

SUARU SADAMA DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 39 "Suaru sadama detailplaneeringu kehtestamine" - SIIN
 • Seletuskiri - SIIN
 • Põhijoonis - SIIN
 • Tehnojoonis - SIIN
 • Vertikaalplaneering - SIIN
 • Tugiplaan - SIIN
 • Ehitusõiguse tabel - SIIN

tagasi üles ^

 

PÄRNA JA PÄRNAMÄE MÜ JUURDESÕIDUTEED PUUDUTAVATE KINNISTUTE NING LÄHIMAA-ALA DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 45 "Linaküla küla Pärna ja Pärnamäe MÜ juurdesõiduteed puudutavate kinnistute ning lähimaa-ala detailplaneeringu kehtestamine" - SIIN
 • Seletuskiri - SIIN
 • Põhijoonis - SIIN
 • Ümberkruntimine - SIIN

tagasi üles ^

 

LIIVAKU KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 41 "Liivaku katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine" - SIIN
 • Asukohaskeem - SIIN
 • Krundijaotusplaan - SIIN
 • Põhijoonis - SIIN
 • Seletuskiri - SIIN
 • Tugiplaan - SIIN
 • Illustreeriv joonis - SIIN

tagasi üles ^

 

UMBA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 31 "Detailplaneeringu algatamine" - SIIN
 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 30 "Detailplaneeringu koostamise lõpetamine" - SIIN

tagasi üles ^

 

UUETOA MIHKLI KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING

 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 28 "Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" - SIIN
 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 32 "Detailplaneeringu koostamise lõpetamine" - SIIN

tagasi üles ^

 

HAAVANUKA DETAILPLANEERING

Planeering on algatatud Kihnu vallavolikogu 30.06.2008 otsusega nr 22.

Algatamise ettepaneku tegi Marika Saar.

 • Volikogu otsus - SIIN
 • Asendiplaan - SIIN
 • Lähteseisukohad - SIIN
 • Kihnu vallavolikogu otsus nr 31 "Detailplaneeringu koostamise lõpetamine" - SIIN

tagasi üles ^